Informácie o prevode obchodného podielu

Prevod obchodného podielu je možný. Je uskutočniteľný či už na fyzickú alebo právnickú osobu, ak to spoločenská zmluva alebo listina neudáva a neustanovuje inak. Prevod obchodného podielu predstavuje zmenu, ktorú je potrebné zapísať do Obchodného registra. V mnohých prípadoch sa súčasne so zmenou obchodného podielu uskutočňujú aj iné zmeny v spoločnosti, kde patrí napríklad zmena obchodného mena, sídla spoločnosti alebo zmena predmetu podnikania.

Spoločník spoločnosti vkladá vklad k základnému imaniu a z tohto podielu sa vytvorí výška jeho obchodného podielu. Obchodný podiel vypovedá o právach a povinnostiach spoločníka v spoločnosti. Vypovedá o jeho rozhodovaní na chode a organizovaní spoločnosti. Rozsah pôsobnosti spoločníka v spoločnosti závisí od výšky obchodného podielu.

podpísanie zmluvy

Pri prevode obchodného podielu sa nadobúdateľom stáva ďalšia osoba v spoločnosti alebo tretia osoba, ktorá nie je spoločníkom danej spoločnosti. Prevod obchodného podielu sro sa uskutočňuje na základe platných zákonov a predpisov v našej krajine.

Pri prevode obchodného podielu na ďalšieho spoločníka spoločnosti je potrebné zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré tvoria všetci spoločníci spoločnosti. Tento spôsob sa zachováva ja pri prevode obchodného podielu na tretiu osobu, ak to spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina neustanovuje inak.

podnikanie

Ak sa rozhodnete pre prevod obchodného podielu, nevyhnete sa určitej s tým súvisiacej administratívnej práci, príprave zmlúv a potrebných dokumentov, ktoré sú nevyhnutné, aby vôbec k uskutočnenie prevodu obchodného podielu došlo. V prípade, ak v danej oblasti tápete a nemáte dostatok času a energie sa jednotlivým postupom dostatočne venovať a radi by ste to už mali za sebou, môžete využiť naše sprostredkovateľské služby a poradenstvo v oblasti podnikania a obchodu, ktoré sa týka aj tém ako je prevod obchodného podielu.

Čo pre to potrebujete urobiť?? Kontaktujte nás prostredníctvom emailu alebo telefónu, radi vám vyhovieme, pomôžeme a poradíme. Pripravíme a poskytneme všetko potrebné na uskutočnenie takého úkonu, akým je prevod obchodného podielu.

0 komentářů: „Informácie o prevode obchodného podielu“